مجموعه سخنرانی های آیت الله العظمی جوادی آملی(دامت برکاته) با عنوان تسنیم ولایت می باشد.